Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNE ULAŞIN!

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 1, 2, 3)

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı             

Madde-1. Derneğin adı “BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”, kısa adı “KOTEDER” dir.

Derneğin Merkezi

Madde-2. Derneğin merkezi İstanbul Büyük Şehir Belediye sınırları içerisindedir. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI, BU AMACA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde-3. Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 1, 2, 3)

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı             

Madde-1. Derneğin adı “BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”, kısa adı “KOTEDER” dir.

Derneğin Merkezi

Madde-2. Derneğin merkezi İstanbul Büyük Şehir Belediye sınırları içerisindedir. Genel kurul tarafından yetki verilmesi halinde yönetim kurulu kararıyla Şube açılabilir.

DERNEĞİN AMACI, BU AMACA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde-3. Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 4)

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Madde-4. Dernek yukarıdaki amaca ulaşabilmek için;

a)         Ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesini temin etmek üzere öneriler hazırlar, ilgili mercilere sunar ve hayata geçirilmesi için çalışır.

b)         Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

c)         Özelleştirme çalışmalarını destekler.

d)         Piyasanın daha çok halka arza cevap verebilecek büyüklüğe erişebilmesi ve Borsada aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilmesi için ülkede kurumsal yatırımcıların geliştirilmesine yönelik çabaları destekler.

e)         Halka açık ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine bağlılıklarının arttırılması için çaba sarfeder.

f)         Ortaklıkların  sermaye piyasasından hisse senedi arzı suretiyle özkaynak sağlaması yanında, finansman bonosu, tahvil ve hisse senedine çevrilebilir borçlanma senetleri yoluyla da uzun vadeli kaynak temin edebilmesinin önündeki engellerin aşılması için çalışmalar yapar, öneriler geliştirir. Bu çerçevede, finansal ürünlerin  vergilendirme politikalarının saptanmasında görüş oluşturur ve hayata geçirilmesi yönünde gayret sarfeder.

g)         Halka açık ortaklıkların yalnız ulusal piyasalardan değil, yabancı sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesi için çalışır, kotasyon olanakları, izlenmesi gereken  prosedürler hakkında üyeleri bilgilendirir.

h)         Halka açık ortaklıkların çalışanları arasında mesleki bilgi alışverişini sağlayıcı yayınlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler.

i)          Üyeler arasında mesleki dayanışmayı yaygınlaştırır, etik değerlere uyum sağlanması için çaba harcar.

j)          Yatırımcılardan gelen şikayet, tenkit ve dilekleri değerlendirir, sonuçlarını üyelere ve yatırımcılara iletir.

k)         Sermaye piyasası kurumları ile yakın işbirliği içinde bulunarak sektörün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerinde fikir üretir.

l)          Yasaların çizdiği sınırlar içinde olmak kaydıyla benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararası birliklere katılır.

m)        Gençlere yönelik olarak üniversitelerle işbirliği içinde konferanslar, paneller düzenler, onların piyasaya olan ilgilerini arttırmaya çalışır.

n)         Dernek çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasından mevzuat, pazarlama, istatistik, vergi, eğitim ve benzeri komiteler kurar.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 4)

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Madde-4. Dernek yukarıdaki amaca ulaşabilmek için;

a)         Ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesini temin etmek üzere öneriler hazırlar, ilgili mercilere sunar ve hayata geçirilmesi için çalışır.

b)         Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

c)         Özelleştirme çalışmalarını destekler.

d)         Piyasanın daha çok halka arza cevap verebilecek büyüklüğe erişebilmesi ve Borsada aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilmesi için ülkede kurumsal yatırımcıların geliştirilmesine yönelik çabaları destekler.

e)         Halka açık ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine bağlılıklarının arttırılması için çaba sarfeder.

f)         Ortaklıkların sermaye piyasasından hisse senedi arzı suretiyle özkaynak sağlaması yanında, finansman bonosu, tahvil ve hisse senedine çevrilebilir borçlanma senetleri yoluyla da uzun vadeli kaynak temin edebilmesinin önündeki engellerin aşılması için çalışmalar yapar, öneriler geliştirir. Bu çerçevede, finansal ürünlerin vergilendirme politikalarının saptanmasında görüş oluşturur ve hayata geçirilmesi yönünde gayret sarfeder.

g)         Halka açık ortaklıkların yalnız ulusal piyasalardan değil, yabancı sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesi için çalışır, kotasyon olanakları, izlenmesi gereken prosedürler hakkında üyeleri bilgilendirir.

h)         Halka açık ortaklıkların çalışanları arasında mesleki bilgi alışverişini sağlayıcı yayınlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler.

i)          Üyeler arasında mesleki dayanışmayı yaygınlaştırır, etik değerlere uyum sağlanması için çaba harcar.

j)          Yatırımcılardan gelen şikayet, tenkit ve dilekleri değerlendirir, sonuçlarını üyelere ve yatırımcılara iletir.

k)         Sermaye piyasası kurumları ile yakın işbirliği içinde bulunarak sektörün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerinde fikir üretir.

l)          Yasaların çizdiği sınırlar içinde olmak kaydıyla benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararası birliklere katılır.

m)        Gençlere yönelik olarak üniversitelerle işbirliği içinde konferanslar, paneller düzenler, onların piyasaya olan ilgilerini arttırmaya çalışır.

n)         Dernek çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasından mevzuat, pazarlama, istatistik, vergi, eğitim ve benzeri komiteler kurar. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer, çalıştaylar vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapar.

o)  Amacına ulaşmak ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek için tüzüğüne yasalara ve aykırı olmayan her türlü çalışmaya katkı sağlayabilir, bunlarla ilgili ön çalışma yapabilir.

ö) Amacına uygun çalışmalar yapmak üzere;  enstitü, vakıf ve iktisadi işletme kurabilir, işletebilir, işletmek için devredebilir.

p) Üyelerin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi düzenleyebilir ya da düzenletebilir.

r) Amaç ve çalışmalarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışından ilgili mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım alabilir.

s) Amaç ve çalışmalarına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile uluslararası faaliyette bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir; dernek veya üst kuruluşlar kurabilir ya da mevcut dernek veya üst kuruluşlara katılabilir, bu anlamda uluslararası kampanyalar düzenleyebilir.

t) Madden ihtiyacı olan her düzeydeki öğrencilere eğitim bursları verebilir.

u) Kamu kurumlarının çalışmalarında referans olacak çalışmalar yapabilir.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 5)

DERNEK KURUCULARI

Madde-5. Dernek kurucuları aşağıdadır:

Yusuf Ziya TOPRAK

 

TSPAKB Bşk. ve  İş Bankası GMY

 

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Ayhan YAVRUCU

Genel Koordinatör

Alarko Şirketler Topluluğu

Alev YARAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Ertuğrul TUNCER

Genel Müdür

Petrol Ofisi A.Ş.

Halil EROĞLU

 

Genel Müdür

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Hüseyin KEÇECİ

Genel Müdür Yardımcısı

Petrol Ofisi A.Ş.

 

İlhami KOÇ

 

Genel Müdür

 

İ İş Yatırım Menkul Değerler

 

Toker ALBAN

 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Eczacıbaşı Yatırım Holding

Varol CİVİL

Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Yamaç BERKİ

Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 5)

DERNEK KURUCULARI

Madde-5. Dernek kurucuları aşağıdadır:

Yusuf Ziya TOPRAK

 

TSPAKB Bşk. ve  İş Bankası GMY

 

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Ayhan YAVRUCU

Genel Koordinatör

Alarko Şirketler Topluluğu

Alev YARAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Ertuğrul TUNCER

Genel Müdür

Petrol Ofisi A.Ş.

Halil EROĞLU

 

Genel Müdür

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Hüseyin KEÇECİ

Genel Müdür Yardımcısı

Petrol Ofisi A.Ş.

 

İlhami KOÇ

 

Genel Müdür

 

İ İş Yatırım Menkul Değerler

 

Toker ALBAN

 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Eczacıbaşı Yatırım Holding

Varol CİVİL

Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Yamaç BERKİ

Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

ESKİ ŞEKLİ (Madde:6)

DERNEĞE ÜYELİK

Madde-6. Hisse senetleri Türkiye’de kurulu Borsalarda kote olan ortaklıklarda, ya da bu ortaklıkların bağlı oldukları sermaye grubunun çoğunluğuna sahip bulundukları kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri ile Genel Müdür,  Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşlemlerden sorumlu müdür olarak görev yapan kişiler Derneğe üye olabilirler. Üye olunduktan sonraki bir tarihte bu niteliklerin kaybedilmiş olması üyeliğin sona ermesini gerektirmez.

YENİ ŞEKLİ (Madde:6)

DERNEĞE ÜYELİK

Madde-6. Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

6.1) Tüzel Kişi Üye (Kurumsal Üye): Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunla ilgili mevzuat ve düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren ortaklıklar ile pay senedi veya pay senedi dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden veya ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kuruluna veya konuyla ilgili olarak yetkilendirilmiş diğer kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunan ortaklıklar, ihraç ettiği pay senetleri veya pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçları Türkiye’de kurulu Borsalarda Kote olan ortaklıklar, ya da bu ortaklıkların bağlı oldukları sermaye grubunun çoğunluğuna sahip bulundukları kuruluşlar kendilerini temsile yetkili kişi veya kurulları tarafından alınacak karar ile Derneğe üye olabilirler. Tüzel kişi üyeler kendilerini temsil etmek üzere bir asil ve bir yedek temsilcisini Derneğe bildirirler. Asil üyenin katılamaması halinde tüzel kişi üye yedek temsilcisi tarafından temsil edilir. Bu kişilerin tüzel kişi üyeyi temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi tarafından yeniden belirlenir ve yazılı olarak Derneğe bildirilir.

Her tüzel kişi üye için bu üye hesabına faaliyet gösteren en fazla beş (5) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

6.2) Gerçek Kişi Üye (Bireysel Üye): Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunla ilgili mevzuat ve düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren ortaklıklar ile pay senedi veya pay senedi dışında sermaye piyasası aracı ihraç eden veya ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kuruluna veya konuyla ilgili olarak yetkilendirilmiş diğer kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunan ortaklıklar, ihraç ettiği pay senetleri veya pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçları Türkiye’de kurulu Borsalarda Kote olan ortaklıklar, ya da bu ortaklıkların bağlı oldukları sermaye grubunun çoğunluğuna sahip bulundukları kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Mali İşlemlerden sorumlu müdür olarak görev yapanlar, yönetimde söz sahibi olanlar, yatırımcı ilişkileri birimi yetkilileri Derneğe Gerçek Kişi Üye olabilirler. Üye olunduktan sonraki bir tarihte bu niteliklerin kaybedilmiş olması üyeliğin sona ermesini gerektirmez.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 7)

Madde-7. Yukarıda 6. maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Yönetim Kurulu, Derneğe üye kaydında derneğin amaçları yönünden yarar gördüğü kişilere onursal üyelik verebilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler asli üyelerle ilgili bu tüzükte yer alan diğer düzenlemelere de tabi değildirler.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 7)

Madde-7. Onursal Üye: Türkiye içinde ve uluslararası alanda sermaye piyasalarının gelişimine ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularıyla bağlantılı alanlarda önemli katkıları olan gerçek kişiler arasından en az üç (3) Yönetim Kurulu Üyesinin teklifi üzerine isimleri belirlenen ve Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararıyla seçilen onursal nitelikteki üyelerdir. Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 8)

Madde-8. 6.maddedeki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler Üyelik Talep Formu doldurarak Derneğe başvururlar. Dernek Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandır. Bu sonuç kesindir.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 8)

Madde-8. 6.maddedeki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler Üyelik Talep Formu doldurarak Derneğe başvururlar. Dernek Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandır. Bu sonuç kesindir.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 9, 10)

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Madde-9. Üyelikten çıkma ve çıkarılmada aşağıdaki prosedür uygulanır.

a)         Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler durumu yazı ile altı ay öncesinden Dernek Başkanlığı’na iletirler. Üyelik, Yönetim Kurulu’nun istifayı kabulu ile sona erer.

b)         Derneğin kuruluş amacına aykırı hareket edenler, üyelik aidatını yazı ile bildirime rağmen 3 ay içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.

c)         Üyelikten çıkarılanların bu karara karşı Genel Kurul’da itiraz hakları vardır.

d)         Üyelerin üyelikten çıkarılması veya kınama cezası verilmesi gibi hususların karara bağlanabilmesi için disiplin komitesi raporu ve Yönetim Kurulu Kararı gerekir. 3 kişiden oluşacak komite, Yönetim Kurulunca; kurul üyeleri  ve/veya dernek üyeleri arasından 1 yıllık süre için seçilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde-10. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 9, 10)

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Madde-9. Üyelikten çıkma ve çıkarılmada aşağıdaki prosedür uygulanır.

a)         Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler durumu yazı ile altı ay öncesinden Dernek Başkanlığı’na iletirler. Üyelik, Yönetim Kurulu’nun istifayı kabulu ile sona erer.

b)        Derneğin kuruluş amacına aykırı hareket edenler, üyelik aidatını yazı ile bildirime rağmen 3 ay içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.

c)         Üyelikten çıkarılanların bu karara karşı Genel Kurul’da itiraz hakları vardır.

d)        Üyelerin üyelikten çıkarılması veya kınama cezası verilmesi gibi hususların karara bağlanabilmesi için disiplin komitesi raporu ve Yönetim Kurulu Kararı gerekir. 3 kişiden oluşacak komite, Yönetim Kurulunca; kurul üyeleri ve/veya dernek üyeleri arasından 1 yıllık süre için seçilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde-10. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 11)

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde-11. Derneğin Organları;

a)         Genel Kurul

b)         Yönetim Kurulu

c)         Denetleme Kurulu

         olmak üzere üç gruptan oluşur.

 

YENİ ŞEKLİ (Madde: 11)

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde-11. Derneğin Organları;

a)         Genel Kurul

b)         Yönetim Kurulu

c)         Denetleme Kurulu

         olmak üzere üç gruptan oluşur.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 12, 13, 14, 15)

Madde-12. Genel Kurul;

a)         Yılda 1 defa  Mayıs  ayı’nda  olağan,

b)         Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Çağrı Usulü

Madde-13. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da ilanda belirtilir.

Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı, Toplantı Usulü

Madde-14. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır. Toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz.

Toplantı, Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde-15. Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır:

a)         Dernek organlarının seçilmesi,

b)         Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)         Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun Ibra edilmesi,

d)         Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin kabul edilmesi,

e)         Dernek için taşınmaz mal alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f)         Derneğin feshedilmesi,

g)         Mevzuatta Genel Kurulca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 12, 13, 14 , 15)

Madde-12. Genel Kurul;

a)         Yılda 1 defa Mayıs  ayı  içinde  olağan,

b)         Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Çağrı Usulü

Madde-13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı, Toplantı Usulü

Madde-14. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır. Toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz.

Toplantı, Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde-15. Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır:

a)         Dernek organlarının seçilmesi,

b)         Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c)         Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun Ibra edilmesi,

d)         Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin kabul edilmesi,

e)         Dernek için taşınmaz mal alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

f)         Derneğin feshedilmesi,

g)         Mevzuatta Genel Kurulca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 16)

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde-16. Yönetim Kurulu 2 yıllık süre için seçilen  8  asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir de Genel Sekreter seçerler.

Genel sekreter derneğe ait mali ve idari işlemleri Başkan’ın verdiği yetkiler dahilinde yürütür.

Kurul ayda en az 1 kez, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yürütür:

a)         Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)         Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayıp Genel  Kurul’a sunmak,

c)         Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 16)

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde-16. Yönetim Kurulu 2 yıllık süre için seçilen 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir de Sayman seçerler. Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreter seçilebilir veya münhasıran bu görevi yürütmek amacıyla bir çalışan işe alınabilir.   Genel Sekreter derneğe ait mali ve idari işlemleri Başkan’ın verdiği yetkiler dahilinde yürütür.

Kurul ayda en az 1 kez, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yürütür:

a)         Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)         Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak,

c)         Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

d) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Dernek amacına uygun çalışmalar yapmak üzere;  gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, sağlanacak gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, akademi, enstitü, sosyal tesis, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya, bunların işletilmesine veya işletmek için devredilmesine karar vermek. 

f) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

g) Derneğe Üye olmak için bir defalık alınacak Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi) ile üyelerin ödeyeceği Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi) miktarını belirlemek.

h) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 17)

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

Madde-17. Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

a)        Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla 2 yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

b)       Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve  bir sözcü seçer.

 

c)        Denetleme Kurulu 3 ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.

 

d)       Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve Belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 17)

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

 

Madde-17. Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

a)        Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla 2 yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

b)       Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve  bir sözcü seçer.

 

c)        Denetleme Kurulu 3 ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.

 

Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve Belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 18)

DİĞER KONULAR

Üye Aidatları

Madde-18. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, Genel Kurulca belirlenir. Ancak kurucular dahil,  Derneğe kaydolacak üyelerden bir defalık Bir Milyar TL giriş ücreti tahsil edilir. Giriş ücreti alındığı yıl üyelerden ayrıca yıllık aidat tahsil edilmez.

Aidatlar her yıl Haziran ayı sonuna kadar tahsil edilir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ile belirlenen kalemlerden oluşur.

YENİ ŞEKLİ (Madde: 18)

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

Madde-18. Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

18.1) Üyeliğe Giriş Aidatı (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Aidatının miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

18.2) Yıllık Aidat (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yıllık aidat ait olduğu dönemin en geç Haziran ayı sonuna kadar ödenir. Üyeliğe Giriş Aidatının alındığı yıl üyelerden ayrıca yıllık aidat tahsil edilmez.

18.3) İktisadi işletme gelirleri.

18.4) Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar.

18.5) Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri.

18.6) Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler.

18.7) Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri.

18.8) Derneğin diğer gelirleri Dernek Tüzüğünde ve Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuatta belirlenen kalemlerden oluşur.

18.9) Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde

Edilen gelirlerinin en az % 80 (yüzde seksen)’i derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

ESKİ ŞEKLİ (Madde: 19, 20, 21, 22, 23)

Defter ve Kayıtlar

 

Madde-19. Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtları tutar.

Dernek Tüzüğü Değişikliği

 

Madde-20. Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde-21. Dernek özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ünün bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile feshedilebilir.

 

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin feshi konusu görüşülür.

 

Ancak, fesih kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde ilçe Kaymakamlığına bildirilir.

 

Fesih, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı hakkında Genel Kurul kararı doğrultusunda işlem yapılır. Genel Kurulca herhangi bir karar alınmamış veya

 

Genel Kurul toplanmamışsa Derneğin para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Fesih ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

 

Uygulanacak Mevzuat

 

Madde-22. İşbu dernek tüzüğünde hakkında düzenleme yapılmamış ya da açıklık bulunmayan konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Geçici Yönetim Kurulu

 

Madde-23. Dernek tüzel kişilik kazanıp ilk Genel Kurul’un toplanmasına kadar geçecek sürede derneği temsile yetkili geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur:

 

Derneğin Geçici Yönetim Kurulu

 

Adı, Soyadı

 

 

İkametgahı

 

 

İmza

Yusuf Ziya TOPRAK

 

 

Ayhan YAVRUCU

 

 

Alev YARAMAN

 

 

Ertuğrul TUNCER

 

 

Halil EROĞLU

 

 

 

İlhami KOÇ

 

 

 

Toker ALBAN

 

 

Varol CİVİL                               

 

 

YENİ ŞEKLİ (Madde: 19, 20, 21, 22, 23)

 

Adı, Soyadı

 

 

İkametgahı

 

 

İmza

Yusuf Ziya TOPRAK

 

 

Ayhan YAVRUCU

 

 

Alev YARAMAN

 

 

Ertuğrul TUNCER

 

 

Halil EROĞLU

 

 

 

İlhami KOÇ

 

 

 

Toker ALBAN

 

 

Varol CİVİL                               

 

 

 

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
  • OLAĞAN GENEL KURUL 27 MAYIS 2019 KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 15 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da aynı adreste yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyurulur. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dilek ve öneriler.
  • DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ KOTEDER & Hey Digital &RiskActive İŞBİRLİĞİYLE ŞİRKETLERDE DİJİTAL PAZARLAMA & İHRACAT UYGULAMALARI Moderatör: Nalan Erkarakaş-KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Katılımcılar: - Sedef Erdoğmuş-Hey Digital, Co-Founder & CEO - Güneş Kasap-RiskActive Projeler Koordinatörü Tarih ve saat: 27 Mayıs 2019, 13:00 -16:00 Yer: Windowist Tower, Maslak, İstanbul
  • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.