Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOTE Şirketler Eğitimleri – 7

DELOITTE TÜRKİYE & KOTEDER İŞBİRLİĞİYLE!

“HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE PAYDAŞLARIN GÜVENCESİ: RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM EĞİTİMİ”

 • Risk Nedir
 • Risk Türleri
 • Risk Yönetimi/Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol Nedir
 • Kontrol Hedefi – Kontrol Faaliyeti
 • Süreç Nedir
 • Süreç Dokümantasyonu
 • İç Denetim Nedir
 • İç Denetim Fonksiyonu Süreçleri
 • İç Denetim Fonksiyonu Organizasyon Yapısı
 • Risk Odaklı İç Denetim
 • İç Denetim Çalışması Adımları

 

EĞİTİMCİLER:

 

·        Ali Kamil UZUNCPA, CFE, MA, CRMA, CAC

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı.

 

·        Itır SOĞANCILAR, CPA, CIA

Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü.

 

Tarih: 20 Nisan 2016, Saat 14: 00-17: 00 saatleri arası.

 

Yer: URBAN STATION-VEKO GİZ PLAZA MASLAK/İSTANBUL


Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Ali Kamil UZUN "Risk Yönetimi ve İç Denetim" eğitiminin açılışını yaptı! 

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Ali Kamil UZUN 20 NİSAN 2016 tarihinde düzenlediğimiz "Halka Açık Şirketlerde Paydaşların Güvencesi:Risk Yönetimi ve İç Denetim" konulu eğitimin açılışında Risk Yönetimi ve İç Denetim ilişkisinin önemine değindi! 

Eğitim aşağıdaki gündemle devam etti:

 • Risk
 • İç kontrol
 • İç denetim
 • Risk yönetimi

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi!

'Kurumsal Yönetim' ve 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ;şirket yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesi olarak şirket, kurum ve kuruluşların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir.


Giriş

1) Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi

2) Yönetim Kurulunun devredilemez sorumluluğu

3) Risk, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi:

Kurumsal yönetim ve sermaye yapısı

1. Dağılmış mülkiyet yapısı

• Hissedarlık ve yöneticilik

• Hak sahibi olanlar –Hissedarlar

• Söz sahibi olanlar (kontrol) –Profesyonel yöneticiler

• Risk alabilme kapasitesi

• Denetim zaafiyeti

2. Mülkiyet yoğunluğu

• Azınlık haklarının yeterince korunamaması

• Mülkiyet ve kontrol ayrımı

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi!

'Kurumsal Yönetim' ve 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ;şirket yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesi olarak şirket, kurum ve kuruluşların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir.

Kurumsal yönetimin kapsamı:

•Yönetim (management), belli amaçlara ulaşmak amacıyla yapılan planlama,örgütleme,yürütme,koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade ederken, kurumsal yönetim (governance) bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde menfaat gruplarının çıkarlarının, örgütsel amaçlara ne şekilde yansıtılacağı ve ne şekilde tatmin edileceği ile de ilgilenmektedir.

•Pay sahipleri

•Menfaat sahipleri

•Yönetim kurulu

•Kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflık

Yönetim Kurulunun devredilemez sorumluluğu

TTK’nınYönetim Kurulunu ilgilendiren hükümleri!

Profesyonel yönetim ( Madde 359 )

Sorumluluk sigortası ( Madde 361 )

Görev dağılımı ( Madde 366 / 2 )

İç yönerge ile yönetimin devri ( Madde 367 )

Tedbirli bir yönetici özeni ile görevi yerine getirmek ( Madde 369 )

Devredilemez görev ve yetkiler ( Madde 375 / c –f )

Riskin erken teshisve yönetimi ( Madde 378 )

Elektronik ortamda toplantı ( Madde 1527 )

Madde 366 –Görev dağılımı

•(1)..

•(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.


Madde 375 –Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri

a)..

b)..

c)Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

d)..

Gerekçe

Finansal denetim düzeninin kurulması, şirketiniş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç-denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan etkin bir iç-denetim örgütüne gereksinim vardır. Bir anonim şirketin denetimi sadece bir bağımsız denetim kuruluşuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce müşterisi vardır; onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve yakından izleyemez. Finansal denetim, bir anlamda, “teftiş kurulu”nun yaptığıdır. Finansal denetim iş ve işlemlerin iç denetimi yanında, şirketin finansal kaynaklarının, bunların kullanılması şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimi ve izlemesini de içerir. Finansal Denetim kurumsal yönetim kurallarının gereğidir.

Madde 378 –Riskin erken saptanması ve yönetimi

•(1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.

•(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.


Gerekçe

Hüküm, hisse senetleri borsa da işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim şirketler için öngörülmüş bulunan finans denetimi ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir iç kontrol mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı denetim komitesinin yönetimi gözetim altında tutmasına karşılık bu komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmişe yönelik bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi gelecek ve gelecek yorumuyla ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk yönetilebilir ve yönetilmelidir.

Amaç, yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak,g ereğinde organlarca derhal etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite sorumluluk sistemini merkezinde yer alır. Kanun erken uyarı sistemine istisnaὶ bir önem verdiğinden bu konuda denetçileri de özel olarak görevlendirilmiştir. Tehlikelerin erken teşhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri suretiyle kurabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komitenin yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmesi veya bu üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde ABD’de geçerli olan board sisteminde executive/nonexecutive üye ayrımına benzer bir durum ortaya çıkabilir. Denetçinin bir diğer önemli görevi de gereklilik ortaya çıktığı taktirde komitenin kurulması, hisse senetleri borsada işlem görmeyen bir şirketten de istemesidir. Hüküm bu suretle kurulan komitenin ilk raporu ne zaman vereceğini de belirlemiştir. Komitenin iki ayda bir yönetim kuruluna hüküm amacına ve ruhuna uygun rapor vermesi gerekir. Kanun tehlikelerin erken teşhisi komitesine aynı zamanda bir içd enetim komitesinin görevlerini de yüklemektedir. Bu sebeple halka açık şirketlerde bu komitenin bir tarafsız yönetim kurulunun başkanlığında çalışması doğru olur. Diğer taraftan, kurumsal yönetim kuralları uyarınca kurulması gereken “atamalar komitesi”ile“ücretler-finansal haklar menfaatler komitesine (enumaration committee) kanun yer vermiştir. Bunun sebebi ,tarafsız üye uygulamasında olduğu gibi bu iki komitenin de(ihtiyaç halinde) SPK tarafından kurulması gerektiğidir. Çünkü,her iki komite de pay sahipleri borsada işlem gören anonim şirketler   için önerilmiştir ve uygulaması da bu şirketlerde yapılmaktadır. Komiteleri bütün anonim şirketler de teşmil eden bir uygulama henüz dünyada mevcut değildir.

Yönetim Kurulları için iç denetimi vazgeçilmez kılan faktörler:

I. TEDBİRLİ YÖNETİCİ ÖZENİ 

II. İÇ DENETİM

 • Güvence
 • İtibar
 • Kurumsal Değer
 • Yönetsel Hesap Verebilirlik
 • Risk Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim Kalitesi

III. BAĞIMSIZ DENETİM 

Neden iç denetim?..

«Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketler kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla iç denetime ihtiyaç duyarlar.»

 • Olası riskler-Risk yönetimi
 • İş süreçleri-İyileştirme
 • İç kontroller-İç Denetim
 • Rekabet-Kurumsal yönetim kalitesi
 • Büyüme-Sürdürülebilirlik
Kurumsal hayatın devamlılığın gözetimi:

1. İç Denetim

2. Sürdürülebilirliğin Güvencesi

- Risk

İtibar

Bilgi Toplumu

3. Bağımsız Denetim

Eğitimin ikinci bölümünde, Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü Sn. Itır Soğancılar GÜLÜM "İç Denetimin Önemini ve Süreçlerini" anlattı! 

RİSKİN TANIMI

Riskin belirsizliği ve sonucu birçok etkene bağlıdır.

a.Riske Maruz Kalan Varlıklar,

b.Tehdidin Tipi,

c.Etki Etme Süresi,

d.Kontrollerin Etkinliği.

Risk pozitif ve negatif sonuçları kapsar. Pozitif sonuçlar doğuran risk fırsatlar, negatif sonuçlar doğuran risk tehditler olarak değerlendirilir.

Risk, kurum genelindeki seçimler ve kararlar sonucunda karşılaşılacak kayıp ve kazançlara ilişkin belirsizliklerdir.

RİSK YÖNETİMİ

Alınan kararların etkilerini belirleme, önceliklendirme, azaltma ve ölçmeyi mümkün kılarak organizasyonlarda istikrar sağlayan bir mekanizmadır.

İÇ KONTROL

Kurumun hedeflerine ulaşmak için kabul edilebilir bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir.

İç kontrol nedir?

Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, aşağıdaki hedeflerin elde edilmesinde makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir:

İç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar. İç Kontrol bir sistemdir ve işletme iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir.

1) Operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak

2) Finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini sağlamak

3) Yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak 

(Varlıkların korunmasını sağlamak)

Kontrolün iki unsuru:

1) Kontrol hedefi

Risk yönetmek amacı ile belirlenmiş yönetim hedefidir. Finansal raporlamanın güvenilirliği, yasalara uyum ve operasyonların etkinliği ve verimliliği ile ilgili hedeflerdir.

2) Kontrol faaliyeti

Kontrol hedeflerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş politika, prosedür ve faaliyetlerdir. Operasyonla iç içe olmalıdır ve riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek için kullanılmalıdır.

Yanlış bilinenler ve gerçekler:

•İç kontrol bir şirketin başarısını garanti eder ve mali raporlama sisteminin kesin güvenilirliğini ve yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlar.

•Etkin bir iç kontrol sadece bir şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Zayıf bir yöneticiyi başarılı bir yöneticiye çeviremez.

•Bir iç kontrol sistemi, ne kadar iyi tasarlanmış ve çalışıyor olsa da, sadece makul güvence sağlar.

İç kontrol bir organizasyonun hatalı karar vermesini, bir veya birden fazla kişinin veya yönetimin sistemin dışında hareket etmesini engeller.

•Bu tip olayların oluşma olasılığı tüm iç kontrol sistemlerinin doğasında olan kısıtlamalarla alakalıdır.

İç kontrol örnekleri:

•Bütçeleme, planlama ve izleme

•Görevlerin ayrılığı

•Politika ve prosedürler

•Personel eğitimi

•Yetki limitleri

•Mutabakatlar

•Sistem kontrolleri

İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları:

•Varlıkların Kaybı (Para-Mal)

•Hatalı Kararlar

•Suistimal–Dolandırıcılık

•Gelir Kaybı

•Amaçlara Ulaşamama

Süreç

Süreç, bir girdi ile başlayan (iç veya dış müşteri dengelen birtalep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir.

Örn: satış süreci, satın alma süreci, insan kaynakları ve bordro süreci

Süreç dokümantasyonu:

Denetlenebilir bir ortamda süreçler ve kontroller dokümante edilmiştir.

Farklı amaçlar ile hazırlanmış dokümantasyon türleri bulunmaktadır:

•İş akış şemaları

•Süreç anlatımları

•Risk ve kontrol matrisleri

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • OLAĞAN GENEL KURUL 27 MAYIS 2019 KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 15 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da aynı adreste yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyurulur. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dilek ve öneriler.
 • DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ KOTEDER & Hey Digital &RiskActive İŞBİRLİĞİYLE ŞİRKETLERDE DİJİTAL PAZARLAMA & İHRACAT UYGULAMALARI Moderatör: Nalan Erkarakaş-KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Katılımcılar: - Sedef Erdoğmuş-Hey Digital, Co-Founder & CEO - Güneş Kasap-RiskActive Projeler Koordinatörü Tarih ve saat: 27 Mayıs 2019, 13:00 -16:00 Yer: Windowist Tower, Maslak, İstanbul
 • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.