Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOTE Şirketler Eğitimleri – 7

DELOITTE TÜRKİYE & KOTEDER İŞBİRLİĞİYLE!

“HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE PAYDAŞLARIN GÜVENCESİ: RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM EĞİTİMİ”

 • Risk Nedir
 • Risk Türleri
 • Risk Yönetimi/Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Kontrol Nedir
 • Kontrol Hedefi – Kontrol Faaliyeti
 • Süreç Nedir
 • Süreç Dokümantasyonu
 • İç Denetim Nedir
 • İç Denetim Fonksiyonu Süreçleri
 • İç Denetim Fonksiyonu Organizasyon Yapısı
 • Risk Odaklı İç Denetim
 • İç Denetim Çalışması Adımları

 

EĞİTİMCİLER:

 

·        Ali Kamil UZUNCPA, CFE, MA, CRMA, CAC

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı.

 

·        Itır SOĞANCILAR, CPA, CIA

Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü.

 

Tarih: 20 Nisan 2016, Saat 14: 00-17: 00 saatleri arası.

 

Yer: URBAN STATION-VEKO GİZ PLAZA MASLAK/İSTANBUL


Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Ali Kamil UZUN "Risk Yönetimi ve İç Denetim" eğitiminin açılışını yaptı! 

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Ali Kamil UZUN 20 NİSAN 2016 tarihinde düzenlediğimiz "Halka Açık Şirketlerde Paydaşların Güvencesi:Risk Yönetimi ve İç Denetim" konulu eğitimin açılışında Risk Yönetimi ve İç Denetim ilişkisinin önemine değindi! 

Eğitim aşağıdaki gündemle devam etti:

 • Risk
 • İç kontrol
 • İç denetim
 • Risk yönetimi

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi!

'Kurumsal Yönetim' ve 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ;şirket yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesi olarak şirket, kurum ve kuruluşların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir.


Giriş

1) Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi

2) Yönetim Kurulunun devredilemez sorumluluğu

3) Risk, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi:

Kurumsal yönetim ve sermaye yapısı

1. Dağılmış mülkiyet yapısı

• Hissedarlık ve yöneticilik

• Hak sahibi olanlar –Hissedarlar

• Söz sahibi olanlar (kontrol) –Profesyonel yöneticiler

• Risk alabilme kapasitesi

• Denetim zaafiyeti

2. Mülkiyet yoğunluğu

• Azınlık haklarının yeterince korunamaması

• Mülkiyet ve kontrol ayrımı

Kurumsal yönetim ve paydaşların güvencesi!

'Kurumsal Yönetim' ve 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ;şirket yönetiminde, iş süreçlerinde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla şirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliği, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayan yaklaşım ve ilkelerin ifadesi olarak şirket, kurum ve kuruluşların varlıklarının sürekliliğini hedeflemektedir.

Kurumsal yönetimin kapsamı:

•Yönetim (management), belli amaçlara ulaşmak amacıyla yapılan planlama,örgütleme,yürütme,koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade ederken, kurumsal yönetim (governance) bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde menfaat gruplarının çıkarlarının, örgütsel amaçlara ne şekilde yansıtılacağı ve ne şekilde tatmin edileceği ile de ilgilenmektedir.

•Pay sahipleri

•Menfaat sahipleri

•Yönetim kurulu

•Kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflık

Yönetim Kurulunun devredilemez sorumluluğu

TTK’nınYönetim Kurulunu ilgilendiren hükümleri!

Profesyonel yönetim ( Madde 359 )

Sorumluluk sigortası ( Madde 361 )

Görev dağılımı ( Madde 366 / 2 )

İç yönerge ile yönetimin devri ( Madde 367 )

Tedbirli bir yönetici özeni ile görevi yerine getirmek ( Madde 369 )

Devredilemez görev ve yetkiler ( Madde 375 / c –f )

Riskin erken teshisve yönetimi ( Madde 378 )

Elektronik ortamda toplantı ( Madde 1527 )

Madde 366 –Görev dağılımı

•(1)..

•(2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.


Madde 375 –Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri

a)..

b)..

c)Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

d)..

Gerekçe

Finansal denetim düzeninin kurulması, şirketiniş ve işlemlerinin denetlenmesine ilişkin bir “iç-denetim” sisteminin ve bunu yapacak örgütün (bölümün) gösterilmesidir. Şirket hangi büyüklükte olursa olsun, şirkette, muhasebeden tamamen bağımsız, uzmanlardan oluşan etkin bir iç-denetim örgütüne gereksinim vardır. Bir anonim şirketin denetimi sadece bir bağımsız denetim kuruluşuna bırakılamaz. Bir bağımsız denetim kuruluşunun onlarca, hatta yüzlerce müşterisi vardır; onlara birçok hizmet sunmaktadır. Her müşterisini içerden ve yakından izleyemez. Finansal denetim, bir anlamda, “teftiş kurulu”nun yaptığıdır. Finansal denetim iş ve işlemlerin iç denetimi yanında, şirketin finansal kaynaklarının, bunların kullanılması şeklinin, durumunun, likiditesinin denetimi ve izlemesini de içerir. Finansal Denetim kurumsal yönetim kurallarının gereğidir.

Madde 378 –Riskin erken saptanması ve yönetimi

•(1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.

•(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.


Gerekçe

Hüküm, hisse senetleri borsa da işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasıdır. Tüm anonim şirketler için öngörülmüş bulunan finans denetimi ve denetim komitesi (auditing committee) yanında bir iç kontrol mekanizmasıdır. Bu komitenin denetim komitesinden farkı denetim komitesinin yönetimi gözetim altında tutmasına karşılık bu komitenin sadece risklere odaklanmasıdır. Ayrıca denetim geçmişe yönelik bir inceleme olduğu halde, risk teşhisi gelecek ve gelecek yorumuyla ilgilidir. Denetimin yönetilmesi söz konusu olmadığı halde, risk yönetilebilir ve yönetilmelidir.

Amaç, yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu devamlı uyanıklık (teyakkuz) altında tutmak,g ereğinde organlarca derhal etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu sebeple komite sorumluluk sistemini merkezinde yer alır. Kanun erken uyarı sistemine istisnaὶ bir önem verdiğinden bu konuda denetçileri de özel olarak görevlendirilmiştir. Tehlikelerin erken teşhisi komitesi, bazı yönetim kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri suretiyle kurabileceği gibi, tamamen üçüncü kişilerden de oluşabilir. Komitenin yönetim kurulu üyelerinden meydana gelmesi veya bu üyelerinden bir kaçının da komitede bulunması halinde ABD’de geçerli olan board sisteminde executive/nonexecutive üye ayrımına benzer bir durum ortaya çıkabilir. Denetçinin bir diğer önemli görevi de gereklilik ortaya çıktığı taktirde komitenin kurulması, hisse senetleri borsada işlem görmeyen bir şirketten de istemesidir. Hüküm bu suretle kurulan komitenin ilk raporu ne zaman vereceğini de belirlemiştir. Komitenin iki ayda bir yönetim kuruluna hüküm amacına ve ruhuna uygun rapor vermesi gerekir. Kanun tehlikelerin erken teşhisi komitesine aynı zamanda bir içd enetim komitesinin görevlerini de yüklemektedir. Bu sebeple halka açık şirketlerde bu komitenin bir tarafsız yönetim kurulunun başkanlığında çalışması doğru olur. Diğer taraftan, kurumsal yönetim kuralları uyarınca kurulması gereken “atamalar komitesi”ile“ücretler-finansal haklar menfaatler komitesine (enumaration committee) kanun yer vermiştir. Bunun sebebi ,tarafsız üye uygulamasında olduğu gibi bu iki komitenin de(ihtiyaç halinde) SPK tarafından kurulması gerektiğidir. Çünkü,her iki komite de pay sahipleri borsada işlem gören anonim şirketler   için önerilmiştir ve uygulaması da bu şirketlerde yapılmaktadır. Komiteleri bütün anonim şirketler de teşmil eden bir uygulama henüz dünyada mevcut değildir.

Yönetim Kurulları için iç denetimi vazgeçilmez kılan faktörler:

I. TEDBİRLİ YÖNETİCİ ÖZENİ 

II. İÇ DENETİM

 • Güvence
 • İtibar
 • Kurumsal Değer
 • Yönetsel Hesap Verebilirlik
 • Risk Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim Kalitesi

III. BAĞIMSIZ DENETİM 

Neden iç denetim?..

«Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketler kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla iç denetime ihtiyaç duyarlar.»

 • Olası riskler-Risk yönetimi
 • İş süreçleri-İyileştirme
 • İç kontroller-İç Denetim
 • Rekabet-Kurumsal yönetim kalitesi
 • Büyüme-Sürdürülebilirlik
Kurumsal hayatın devamlılığın gözetimi:

1. İç Denetim

2. Sürdürülebilirliğin Güvencesi

- Risk

İtibar

Bilgi Toplumu

3. Bağımsız Denetim

Eğitimin ikinci bölümünde, Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü Sn. Itır Soğancılar GÜLÜM "İç Denetimin Önemini ve Süreçlerini" anlattı! 

RİSKİN TANIMI

Riskin belirsizliği ve sonucu birçok etkene bağlıdır.

a.Riske Maruz Kalan Varlıklar,

b.Tehdidin Tipi,

c.Etki Etme Süresi,

d.Kontrollerin Etkinliği.

Risk pozitif ve negatif sonuçları kapsar. Pozitif sonuçlar doğuran risk fırsatlar, negatif sonuçlar doğuran risk tehditler olarak değerlendirilir.

Risk, kurum genelindeki seçimler ve kararlar sonucunda karşılaşılacak kayıp ve kazançlara ilişkin belirsizliklerdir.

RİSK YÖNETİMİ

Alınan kararların etkilerini belirleme, önceliklendirme, azaltma ve ölçmeyi mümkün kılarak organizasyonlarda istikrar sağlayan bir mekanizmadır.

İÇ KONTROL

Kurumun hedeflerine ulaşmak için kabul edilebilir bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir.

İç kontrol nedir?

Organizasyonların yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, aşağıdaki hedeflerin elde edilmesinde makul güvenceyi sağlamak için tasarlanan bir süreçtir:

İç kontrolün üç amacı, bütün mevcut faaliyetleri kapsar. İç Kontrol bir sistemdir ve işletme iş akışlarının içerisine yerleştirilmelidir.

1) Operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak

2) Finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini sağlamak

3) Yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak 

(Varlıkların korunmasını sağlamak)

Kontrolün iki unsuru:

1) Kontrol hedefi

Risk yönetmek amacı ile belirlenmiş yönetim hedefidir. Finansal raporlamanın güvenilirliği, yasalara uyum ve operasyonların etkinliği ve verimliliği ile ilgili hedeflerdir.

2) Kontrol faaliyeti

Kontrol hedeflerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş politika, prosedür ve faaliyetlerdir. Operasyonla iç içe olmalıdır ve riskleri kabul edilebilir düzeylerde yönetmek için kullanılmalıdır.

Yanlış bilinenler ve gerçekler:

•İç kontrol bir şirketin başarısını garanti eder ve mali raporlama sisteminin kesin güvenilirliğini ve yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlar.

•Etkin bir iç kontrol sadece bir şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Zayıf bir yöneticiyi başarılı bir yöneticiye çeviremez.

•Bir iç kontrol sistemi, ne kadar iyi tasarlanmış ve çalışıyor olsa da, sadece makul güvence sağlar.

İç kontrol bir organizasyonun hatalı karar vermesini, bir veya birden fazla kişinin veya yönetimin sistemin dışında hareket etmesini engeller.

•Bu tip olayların oluşma olasılığı tüm iç kontrol sistemlerinin doğasında olan kısıtlamalarla alakalıdır.

İç kontrol örnekleri:

•Bütçeleme, planlama ve izleme

•Görevlerin ayrılığı

•Politika ve prosedürler

•Personel eğitimi

•Yetki limitleri

•Mutabakatlar

•Sistem kontrolleri

İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları:

•Varlıkların Kaybı (Para-Mal)

•Hatalı Kararlar

•Suistimal–Dolandırıcılık

•Gelir Kaybı

•Amaçlara Ulaşamama

Süreç

Süreç, bir girdi ile başlayan (iç veya dış müşteri dengelen birtalep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir.

Örn: satış süreci, satın alma süreci, insan kaynakları ve bordro süreci

Süreç dokümantasyonu:

Denetlenebilir bir ortamda süreçler ve kontroller dokümante edilmiştir.

Farklı amaçlar ile hazırlanmış dokümantasyon türleri bulunmaktadır:

•İş akış şemaları

•Süreç anlatımları

•Risk ve kontrol matrisleri

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • GENEL KURULUMUZ 31 MAYISTA Sayın Üyemiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 23 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da yine aynı adreste yapılacaktır. Ayrıca, Genel Kurul öncesi saat 14:00-16:00 arasında iRes Financial Research & Advisory firması kurucu ve yöneticisi Sn. Zekeriya ÖZTÜRK ile "Türkiye ve Genel Olarak Dünya Ekonomisine Bakış: Bizi neler Bekliyor?" temalı bir Yuvarlak Masa Toplantısı ile bir ufuk turu yapacağız. Sn. ÖZTÜRK'ün kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır: GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetlerle ilgili federasyon, dernek, birlik ve üst kuruluşlara üye olunması konusunda gerekli kararları alma, prosedürleri uygulama ve delege bildirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 8. Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli yönetici yetiştirilmesi amacıyla Dernek tüzüğünün 4) n ve ö maddeleri ile 16) e maddesi doğrultusunda eğitim programı oluşturulan KOTEDER AKADEMİ’nin kurulması ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9. 2018 yılından itibaren uygulanacak kurumsal ve bireysel üyelik aidatının belirlenmesi. 10. Dilek ve öneriler.
 • İGA'DA FLAŞ ATAMA! İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. H. Kadri Samsunlu atandı. KOTEDER ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • KOTEDER FORUM İSTANBUL 2017'DE! Forum İstanbul 2017'ye KOTEDER'i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sevdil Yıldırım panelist olarak katıldı. Eski SPK Başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından yönetilen panelde Türkiye Varlık Fonu tartışıldı.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • BURSA ÇİMENTO A.Ş. ÜYEMİZ OLDU! BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KOTEDER KURUMSAL ÜYELERİMİZ ARASINA KATILDI! YETKİLİ TEMSİLCİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SN. H. NALAN GÜZEL ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SN. FERRUH ŞENTEPE 23 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILARAK BİZE GÜÇ VERDİLER.
 • ACI KAYBIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU BİR ÖNCEKİ KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU'NU KAYBETTİK!
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET! Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde saat 16:00’da saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 • KOTEDER ETİK İLKELERİ AÇIKLANDI! TEİD ve KOTEDER işbirliği ile hazırlanan Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler 13 Ocak 2016 günü The Marmara Otelinde yapılan imza töreni ve gala yemeğinde açıklandı.
 • BİST KOTASYON YÖNERGESİ EĞİTİMİ! YENİ BİST KOTASYON YÖNERGESİ VE UYGULAMALARI KOTEDER, SPL ve BORSA İSTANBUL işbirliği ile 26 Kasım 2015 tarihinde SPL Eğitim salonlarında düzenlenecek.
 • SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI! Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) sizleri Sosyal Sorumluluğa Davet ediyor! Vakfın kısa tarihçesi ve faaliyetleri haberin devamında yer almaktadır:
 • SPK Başkanı:Halka Arzlar Artacak SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansı'nda Reuters'a yaptığı değerlendirmede, global risk algısında bir değişim yaşandığını ve şirketlerin daha fazla borçlanarak büyümesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.
 • KONFERANSIMIZ BAŞARILI GEÇTİ! KOTEDER, SPK ve YÖİKK ev sahipliğinde, yatırım ortamını birlikte iyileştirmek, payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uyumuna yönelik bilgileri paylaşmak, aynı zamanda sermaye piyasası paydaşı olan şirketlerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm üretmek amaçlı eylem planlarını belirlemek üzere, 5 Mayıs 2015 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapılan Kurumsal Yönetim Konferansımız başarıyla tamamlandı.
 • KOTEDER BASINDA! DEV RÖPORTAJ! Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ Borsa Gündem'den Serap SÜRMELİ'nin sorularını yanıtladığı röportajda Sermaye Piyasaları ve Halka Açık Şirketlere yönelik olarak KOTEDER'in vizyon, misyon ve faaliyetlerini kamu oyu ile paylaştı. Röportajın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://www.borsagundem.com/borsa-kulis/koteder-tesvik-duzenlemesi-hayata-gecmeli-635306_p461124.htm
 • BASINDA ARAMA KONFERANSI! TSPB Başkanı Koç, ev sahipliği yaptığı Sapanca’daki zirvede Borsagundem.com’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı
 • KOTEDER ARAMA KONFERANSINDAYDI! TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen “Sermaye Piyasasının Yeni Yol Haritası İçin Arama Konferansı”na KOTEDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ katıldı.
 • ÖZEL DURUMLAR EĞİTİMİ YAPILDI Yeni Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi Uygulamalı Eğitimi 9 Eylülde SPL Eğitim Salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.
 • KOTEDER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine ve Kurumsal Üyelik için başvuran şirket personeline %50 indirimlidir.
 • YENİ İPOTEK FİNANSMANI TEBLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
 • TSPB'de yeni başkan İlhami Koç Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
 • PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ DEĞİŞTİ Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİNİ YAYINLADI Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
 • Sorun üçgeni mi, kısır döngü mü? Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
 • IMKB Tarihin en büyük halka arzı >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yeni düzenlemeler >
 • Muhasebe Standartlarında Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
 • Şirket Müdürlerinin Yeni Kabusu Ticarete terk suçu >
 • Bakanlar Kurulu Kararı Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
 • SPK başkanı Vahdettin Ertaş Piyasalarda güveni artıracağız >
 • Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
 • Vahdettin Ertaş Uyardı Şirketlere temettü uyarısı >
 • KOTEDER de Yönetim Değişti Önemli isimler görevde.
 • Koteder Yönetim Kurulu Borsa Başkanını ziyaret etti
 • KOTEDER BAŞKANI Nalan ERKARAKAŞ SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
 • ACI KAYBIMIZ Bedii Ensari vefat etti.
 • KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
 • Etik Zirvesi 2014 Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
 • KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULU 22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
 • Kote Şirketler Eğitimleri - 2 İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.