Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELERİMİZ

TEİD ve KOTEDER işbirliği ile derneğimiz üyelerinden ve üye olmayan halka açık şirketler ile SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'den gelen görüş ve katkılarla oluşturduğumuz 17 adet etik ilkesini "HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELER" başlığı altında 11 Haziran 2014 tarihinde bir basın duyurusu yaparak kamuoyu ile paylaşmıştık. Etik ilkelerimiz İTO, TÜSİAD, TÜGİAD, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kurumsal Yönetim Derneği gibi meslek kuruluşları ile de paylaşılarak üyelerine duyurulması sağladık. 


Bu defa yine TEİD-Etik ve İtibar Derneği ile birlikte "Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler"i "Ortak Etik Beyanı İmza Töreni" ile 13 Ocak 2016'da hayata geçirdik.


İmza töreninde KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ yaptığı sonuşmada "Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler"i açıkladı.  

Geniş katılımın olduğu törende "ETİK İLKELER"e imza atan şirket yöneticileriyle bir de aile fotoğrafı çekildi.


Sn. ERKARAKAŞ'ın konuşma metni aşağıda yer almaktadır:


Koteder Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği olarak biz piyasanın arz tarafını temsil ediyoruz ve halka açık ve açılacak şirketlerin yanında yer alıyoruz. Amacımız ülkemizin kalkınmasındaki itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğundan yola çıkarak; halka arzların özendirilmesi, Türkiye’de ki yatırım ortamının finansmanında krediye bağımlılığın azaltılması ve şirketlere uzun dönemde değer yaratma ve büyümenin yolunun sermaye piyasalarından geçtiğinin anlatılması, yanı sıra hali hazırda halka açık ortakların mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan genel nitelikteki sorunların çözümünde destek olmak ve birlikte yerli ve yabancı fonların, tasarrufların öncelikli adresini oluşturacak bir sermaye piyasasının varlığına katkıda bulunmaktır.


Biliyoruz ki Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda İstanbul’un finans merkezi haline getirilmesi gibi bir vizyonu var. Bu vizyonun gerçekleşmesi için gelişmiş bir sermaye piyasasının varlığı kaçınılmazdır. Geçtiğimiz yıllarda ve 2015 de Dünya ekonomisinde yaşanan bütün değişikliklere ve zaman zaman da olumsuzluklara rağmen Türkiye de düzenleyici kurumlar 2023 hedefleri doğrultusunda çok önemli adımlar atıyor.


Bu adımlara sermaye piyasaları açısından baktığımızda Sermaye Piyasası Kurulu, farklı dönemlerde değişiklikler yapılmakla beraber esasen 1981 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu nu 2012 yılında değiştirdi.  Değişikliği takiben tamamlayıcı mevzuatda da değişiklikler yapıldı ve bu haliyle Sermaye Piyasası mevzuatı esasen Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilerek teknik alt yapı anlamında piyasalarla ve halka arzlarla daha barışık bir içeriğe kavuştu.


Öte yandan Borsa İstanbul eski adıyla İMKB yeniden yapılandırılarak A.Ş haline geldi ve Menkul Kıymetler Borsası,  İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nı tek çatı altında topladı. İlave olarak 2015 yılında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve NASDAQ ile ortaklık anlaşmaları imzaladı ve BISTECH denilen Borsa’nın kapasite ve hızını artıran yeni işlem platformuyla önemli bir teknolojik yenilenmeyi de devreye soktu ayrıca mevzuatta değişiklikler yaparak şirketlerin Borsa ya kote olma koşullarında yeni düzenlemeler yaptı, koşullarda iyileştirmeler sağladı. Ayrıca bildiğiniz gibi Borsa istanbul A.Ş de kendisinin halka arzı ile ilgili çalışmalar yürütmekte.


2015 yılında sermaye piyasaları açısından önemli gördüğümüz bir gelişme de Kurumlar Vergisi Kanununun 10.md sine eklenen hükümle sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarının teşvik edilmesi ile ilgilidir. Bu düzenleme şirketlerin borç yerine özkaynak kullanımını özendirmek amacıyla yapılmış olup özetle,nakit sermaye artıran şirketlerde artırılan sermaye üzerinden Merkez bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50 sinin kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.Payları Borsada işlem gören şirketlerde ise bu oran halka açıklık oranına göre değişmekle birlikte %100 e kadar çıkabilmektedir.


Bütün bu gelişmeler ekonomi yönetiminin Türkiye ekonomisinin uluslararası sermayeden pay alması için daha gelişmiş bir sermaye piyasasının varlığına olan inancından kaynaklanan gelişmeler.  Ancak şüphesiz ki yasal düzenlemelerin tamamlayıcı unsuru, sermaye piyasalarını oluşturan aktörlerin bu düzenlemeleri içselleştirmeleri ve özellikle de ekonominin itici gücü olan sanayi şirketlerinin yüzlerini sermaye piyasalarına çevirmesi ve yatırımların finansmanında ağırlıklı olarak sermaye piyasalarından faydalanmalarıdır.


KOTEDER’in yeni yönetimi olarak 2013 yılında göreve geldik. Yönetimimizi oluştururken sektörde farklı boyuttaki şirketlerin temsilcilerini aynı çatı altında toplamaya özen gösterdik ve 2 yıllık faaliyet dönemimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak önceliği halka açık şirketlerde etik değerleri belirleme çalışmasına verdik. Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve şirketlerin sürdürebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olan kurumsal yönetim ilkeleri gereği halka açık anonim ortaklıklar etik ilkelerinin belirlemek ve web sitelerinde yayınlamak durumundadır. Bu düzenlemeden yola çıkarak uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapan Etik ve İtibar Derneği ve sektörün farklı alanlarında çalışan yöneticilerimizi bir araya getirerek bir çalışma grubu oluşturduk başarılı şirket uygulamaları ve Dünya uygulamalarını da inceleyerek halka açık şirketler için 17 maddeden oluşan etik ilkeleri belirledik. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un da bilgisine sunduk.


Yapılan araştırmalar yatırımcıların çoğunluğunun  karşılaştırılabilir finansal verileri bulunan iki şirketten etik kuralları belli olan şirketin hisselerinin tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Dileğimiz ve beklentimiz Dünya daki konjonktür gereği faizin ve dolayısıyla yatırımların maliyetinin artmasını beklediğimiz 2016 yılında Şirketlerin faaliyetlerinin finansmanında halka arzlara ilgisinin artması ve Koteder olarak belirlediğimiz bu ilkelerin halka açılacak şirketler tarafından halka arz çalışmaları sırasında benimsenmesi ve uygulanmasıdır.


Teşekkürler.


Geniş bir katılımla çalışarak ortaya çıkardığımız ve halka açık ortaklıklara özel olarak yapılan toplam 17 maddeden oluşan etik değerlerimiz şöyle belirlendi:


1) Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. 

2) Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak, yatırımcılarda güveni sarsacak uygulamalardan kaçınırız. 

3) Sermaye piyasasını paydaşlarımızla çıkılan “uzun soluklu” bir yolculuk olarak görür, bu yolculukta onlara değer katmayı hedefleriz. 

4) Kurumsal yönetim ilkelerini özümser, zorunlu ilkeler dışında gönüllü ilkelere de uyum konusunda azami özeni gösteririz. 5) Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iş ilişkilerimizde öncelikli değerler olarak kabul ederiz. 

6) Bilgi gizliliği ve güvenliğini temin etmeye ve çalışanlarımızın içsel bilgileri kullanarak kendilerine ve üçüncü kişilere yarar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 

7) Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 

8) Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tarafsız karar vermelerini ve davranışlarını etkileyecek nitelikte hediyeler almalarını engelleriz. 

9) İşe alım ve terfilerde liyâkata önem veririz. Bu konuda yazılı kurumsal şirket politikaları geliştirir ve uyarız. 

10) Faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu,idari merci, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. 

11) Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı kabul ederiz. 

12) İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. 

13) Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. 

14) Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında politikalar geliştirir ve destekleriz. 

15) Bağış verilmesi konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate alarak şirket politikaları belirler ve uyarız. 

16) Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. 

17) Etik ilkelerimizin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
  • OLAĞAN GENEL KURUL 27 MAYIS 2019 KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 15 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 27 Mayıs 2019 günü saat 16:00’da aynı adreste yapılacaktır. Sayın Üyelerimize duyurulur. Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dilek ve öneriler.
  • DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ KOTEDER & Hey Digital &RiskActive İŞBİRLİĞİYLE ŞİRKETLERDE DİJİTAL PAZARLAMA & İHRACAT UYGULAMALARI Moderatör: Nalan Erkarakaş-KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Katılımcılar: - Sedef Erdoğmuş-Hey Digital, Co-Founder & CEO - Güneş Kasap-RiskActive Projeler Koordinatörü Tarih ve saat: 27 Mayıs 2019, 13:00 -16:00 Yer: Windowist Tower, Maslak, İstanbul
  • IT FORUM TURKEY 29 OCAK 2019! KOTEDER IAMAI Partnerliğinde 29 Ocak 2019 tarihinde Fairmont Quasar Hotel'de 500 üst düzey yöneticinin 15'in üzerinde ülkeden katılımı ile gerçekleşecek olan IT Forum IT Forum Turkey'in medya partnerlari arasında yer alıyor. Etkinlikte KOTEDER üyelerine Konuşmacı, Sponsorluk ve Katılımcı ücretlerinde geçerli %25 indirim hakkı sağlanmıştır. Başvuru için www.itforumturkey.com
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.