Koteder

Bosaya Kote Dernekler için sürekli olarak güncel bilgilerin paylaşıldığı sayfamıza hoş geldiniz. Koteder olarak gelişmekte olan tşcaret piyasasına ait en yeni bilgileri, Bosaya Kote olurken gerekli olan güncel şartları bulabileceğiniz sitemizden üye olarak sürekli yayarlanabilir, vermekte olduğumuz eğitimlere katılarak şirketiniz için hayati öneme sahip konularda bilgi, eğitim ve sertifika alabilirsiniz.

Mobil Tuvalet

Üyelerimizden olan Mobil Tuvalet sistemleri hakkında daha detaylı bilgileri alabilmek, ürün fiyat ve görsellerini görebilmek için Mobil Tuvalet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELERİMİZ

TEİD ve KOTEDER işbirliği ile derneğimiz üyelerinden ve üye olmayan halka açık şirketler ile SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'den gelen görüş ve katkılarla oluşturduğumuz 17 adet etik ilkesini "HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN ETİK İLKELER" başlığı altında 11 Haziran 2014 tarihinde bir basın duyurusu yaparak kamuoyu ile paylaşmıştık. Etik ilkelerimiz İTO, TÜSİAD, TÜGİAD, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Kurumsal Yönetim Derneği gibi meslek kuruluşları ile de paylaşılarak üyelerine duyurulması sağladık. 


Bu defa yine TEİD-Etik ve İtibar Derneği ile birlikte "Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler"i "Ortak Etik Beyanı İmza Töreni" ile 13 Ocak 2016'da hayata geçirdik.


İmza töreninde KOTEDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ yaptığı sonuşmada "Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler"i açıkladı.  

Geniş katılımın olduğu törende "ETİK İLKELER"e imza atan şirket yöneticileriyle bir de aile fotoğrafı çekildi.


Sn. ERKARAKAŞ'ın konuşma metni aşağıda yer almaktadır:


Koteder Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği olarak biz piyasanın arz tarafını temsil ediyoruz ve halka açık ve açılacak şirketlerin yanında yer alıyoruz. Amacımız ülkemizin kalkınmasındaki itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğundan yola çıkarak; halka arzların özendirilmesi, Türkiye’de ki yatırım ortamının finansmanında krediye bağımlılığın azaltılması ve şirketlere uzun dönemde değer yaratma ve büyümenin yolunun sermaye piyasalarından geçtiğinin anlatılması, yanı sıra hali hazırda halka açık ortakların mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan genel nitelikteki sorunların çözümünde destek olmak ve birlikte yerli ve yabancı fonların, tasarrufların öncelikli adresini oluşturacak bir sermaye piyasasının varlığına katkıda bulunmaktır.


Biliyoruz ki Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda İstanbul’un finans merkezi haline getirilmesi gibi bir vizyonu var. Bu vizyonun gerçekleşmesi için gelişmiş bir sermaye piyasasının varlığı kaçınılmazdır. Geçtiğimiz yıllarda ve 2015 de Dünya ekonomisinde yaşanan bütün değişikliklere ve zaman zaman da olumsuzluklara rağmen Türkiye de düzenleyici kurumlar 2023 hedefleri doğrultusunda çok önemli adımlar atıyor.


Bu adımlara sermaye piyasaları açısından baktığımızda Sermaye Piyasası Kurulu, farklı dönemlerde değişiklikler yapılmakla beraber esasen 1981 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu nu 2012 yılında değiştirdi.  Değişikliği takiben tamamlayıcı mevzuatda da değişiklikler yapıldı ve bu haliyle Sermaye Piyasası mevzuatı esasen Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilerek teknik alt yapı anlamında piyasalarla ve halka arzlarla daha barışık bir içeriğe kavuştu.


Öte yandan Borsa İstanbul eski adıyla İMKB yeniden yapılandırılarak A.Ş haline geldi ve Menkul Kıymetler Borsası,  İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nı tek çatı altında topladı. İlave olarak 2015 yılında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ve NASDAQ ile ortaklık anlaşmaları imzaladı ve BISTECH denilen Borsa’nın kapasite ve hızını artıran yeni işlem platformuyla önemli bir teknolojik yenilenmeyi de devreye soktu ayrıca mevzuatta değişiklikler yaparak şirketlerin Borsa ya kote olma koşullarında yeni düzenlemeler yaptı, koşullarda iyileştirmeler sağladı. Ayrıca bildiğiniz gibi Borsa istanbul A.Ş de kendisinin halka arzı ile ilgili çalışmalar yürütmekte.


2015 yılında sermaye piyasaları açısından önemli gördüğümüz bir gelişme de Kurumlar Vergisi Kanununun 10.md sine eklenen hükümle sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarının teşvik edilmesi ile ilgilidir. Bu düzenleme şirketlerin borç yerine özkaynak kullanımını özendirmek amacıyla yapılmış olup özetle,nakit sermaye artıran şirketlerde artırılan sermaye üzerinden Merkez bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50 sinin kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmaktadır.Payları Borsada işlem gören şirketlerde ise bu oran halka açıklık oranına göre değişmekle birlikte %100 e kadar çıkabilmektedir.


Bütün bu gelişmeler ekonomi yönetiminin Türkiye ekonomisinin uluslararası sermayeden pay alması için daha gelişmiş bir sermaye piyasasının varlığına olan inancından kaynaklanan gelişmeler.  Ancak şüphesiz ki yasal düzenlemelerin tamamlayıcı unsuru, sermaye piyasalarını oluşturan aktörlerin bu düzenlemeleri içselleştirmeleri ve özellikle de ekonominin itici gücü olan sanayi şirketlerinin yüzlerini sermaye piyasalarına çevirmesi ve yatırımların finansmanında ağırlıklı olarak sermaye piyasalarından faydalanmalarıdır.


KOTEDER’in yeni yönetimi olarak 2013 yılında göreve geldik. Yönetimimizi oluştururken sektörde farklı boyuttaki şirketlerin temsilcilerini aynı çatı altında toplamaya özen gösterdik ve 2 yıllık faaliyet dönemimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak önceliği halka açık şirketlerde etik değerleri belirleme çalışmasına verdik. Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve şirketlerin sürdürebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olan kurumsal yönetim ilkeleri gereği halka açık anonim ortaklıklar etik ilkelerinin belirlemek ve web sitelerinde yayınlamak durumundadır. Bu düzenlemeden yola çıkarak uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapan Etik ve İtibar Derneği ve sektörün farklı alanlarında çalışan yöneticilerimizi bir araya getirerek bir çalışma grubu oluşturduk başarılı şirket uygulamaları ve Dünya uygulamalarını da inceleyerek halka açık şirketler için 17 maddeden oluşan etik ilkeleri belirledik. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un da bilgisine sunduk.


Yapılan araştırmalar yatırımcıların çoğunluğunun  karşılaştırılabilir finansal verileri bulunan iki şirketten etik kuralları belli olan şirketin hisselerinin tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Dileğimiz ve beklentimiz Dünya daki konjonktür gereği faizin ve dolayısıyla yatırımların maliyetinin artmasını beklediğimiz 2016 yılında Şirketlerin faaliyetlerinin finansmanında halka arzlara ilgisinin artması ve Koteder olarak belirlediğimiz bu ilkelerin halka açılacak şirketler tarafından halka arz çalışmaları sırasında benimsenmesi ve uygulanmasıdır.


Teşekkürler.


Geniş bir katılımla çalışarak ortaya çıkardığımız ve halka açık ortaklıklara özel olarak yapılan toplam 17 maddeden oluşan etik değerlerimiz şöyle belirlendi:


1) Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız. 

2) Halka açık bir şirket olmanın getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak, yatırımcılarda güveni sarsacak uygulamalardan kaçınırız. 

3) Sermaye piyasasını paydaşlarımızla çıkılan “uzun soluklu” bir yolculuk olarak görür, bu yolculukta onlara değer katmayı hedefleriz. 

4) Kurumsal yönetim ilkelerini özümser, zorunlu ilkeler dışında gönüllü ilkelere de uyum konusunda azami özeni gösteririz. 5) Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve iş ilişkilerimizde öncelikli değerler olarak kabul ederiz. 

6) Bilgi gizliliği ve güvenliğini temin etmeye ve çalışanlarımızın içsel bilgileri kullanarak kendilerine ve üçüncü kişilere yarar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 

7) Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önlemeye yönelik tedbirleri alırız. 

8) Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin tarafsız karar vermelerini ve davranışlarını etkileyecek nitelikte hediyeler almalarını engelleriz. 

9) İşe alım ve terfilerde liyâkata önem veririz. Bu konuda yazılı kurumsal şirket politikaları geliştirir ve uyarız. 

10) Faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu,idari merci, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız. 

11) Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı kabul ederiz. 

12) İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz. 

13) Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz. 

14) Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında politikalar geliştirir ve destekleriz. 

15) Bağış verilmesi konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerini ve etik ilkeleri dikkate alarak şirket politikaları belirler ve uyarız. 

16) Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz. 

17) Etik ilkelerimizin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

Bülten Üyeliği
Bültenlerimize üye olarak
sitemiz ve tüm haberler hakkında bilgilendirmeler alın.
Haberler
 • GENEL KURULUMUZ 31 MAYISTA Sayın Üyemiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 23 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 31 Mayıs 2018 günü saat 16:00’da yine aynı adreste yapılacaktır. Ayrıca, Genel Kurul öncesi saat 14:00-16:00 arasında iRes Financial Research & Advisory firması kurucu ve yöneticisi Sn. Zekeriya ÖZTÜRK ile "Türkiye ve Genel Olarak Dünya Ekonomisine Bakış: Bizi neler Bekliyor?" temalı bir Yuvarlak Masa Toplantısı ile bir ufuk turu yapacağız. Sn. ÖZTÜRK'ün kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır: GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması. 2. Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi. 3. Yönetim Kurulunun göreve gelmesinden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi. 4. Denetçi Raporunun okunması. 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi. 7. Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetlerle ilgili federasyon, dernek, birlik ve üst kuruluşlara üye olunması konusunda gerekli kararları alma, prosedürleri uygulama ve delege bildirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 8. Sermaye piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli yönetici yetiştirilmesi amacıyla Dernek tüzüğünün 4) n ve ö maddeleri ile 16) e maddesi doğrultusunda eğitim programı oluşturulan KOTEDER AKADEMİ’nin kurulması ile yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması, akademi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekmesi halinde iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 9. 2018 yılından itibaren uygulanacak kurumsal ve bireysel üyelik aidatının belirlenmesi. 10. Dilek ve öneriler.
 • İGA'DA FLAŞ ATAMA! İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. H. Kadri Samsunlu atandı. KOTEDER ailesi olarak kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • KOTEDER FORUM İSTANBUL 2017'DE! Forum İstanbul 2017'ye KOTEDER'i temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Sevdil Yıldırım panelist olarak katıldı. Eski SPK Başkanı Prof. Vedat Akgiray tarafından yönetilen panelde Türkiye Varlık Fonu tartışıldı.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • İLHAMİ KOÇ ANADOLU SİGORTA GM. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyemiz ve Başkan Vekilimiz Sn. İlhami KOÇ Anadolu Sigorta Genel Müdürü oldu. KOTEDER ailesi olarak kendilerini kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
 • BURSA ÇİMENTO A.Ş. ÜYEMİZ OLDU! BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KOTEDER KURUMSAL ÜYELERİMİZ ARASINA KATILDI! YETKİLİ TEMSİLCİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ SN. H. NALAN GÜZEL ve GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SN. FERRUH ŞENTEPE 23 AĞUSTOS 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILARAK BİZE GÜÇ VERDİLER.
 • ACI KAYBIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU BİR ÖNCEKİ KOTEDER YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MEHMET SAĞIROĞLU'NU KAYBETTİK!
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET! Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde saat 16:00’da saat 16:00’da Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi, No: 26, Kat: 14, 34467 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 • KOTEDER ETİK İLKELERİ AÇIKLANDI! TEİD ve KOTEDER işbirliği ile hazırlanan Halka Açık Şirketler İçin Etik İlkeler 13 Ocak 2016 günü The Marmara Otelinde yapılan imza töreni ve gala yemeğinde açıklandı.
 • BİST KOTASYON YÖNERGESİ EĞİTİMİ! YENİ BİST KOTASYON YÖNERGESİ VE UYGULAMALARI KOTEDER, SPL ve BORSA İSTANBUL işbirliği ile 26 Kasım 2015 tarihinde SPL Eğitim salonlarında düzenlenecek.
 • SOSYAL SORUMLULUK ÇAĞRISI! Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) sizleri Sosyal Sorumluluğa Davet ediyor! Vakfın kısa tarihçesi ve faaliyetleri haberin devamında yer almaktadır:
 • SPK Başkanı:Halka Arzlar Artacak SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Koteder) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Konferansı'nda Reuters'a yaptığı değerlendirmede, global risk algısında bir değişim yaşandığını ve şirketlerin daha fazla borçlanarak büyümesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti.
 • KONFERANSIMIZ BAŞARILI GEÇTİ! KOTEDER, SPK ve YÖİKK ev sahipliğinde, yatırım ortamını birlikte iyileştirmek, payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uyumuna yönelik bilgileri paylaşmak, aynı zamanda sermaye piyasası paydaşı olan şirketlerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm üretmek amaçlı eylem planlarını belirlemek üzere, 5 Mayıs 2015 Salı günü Wyndham Grand Levent İstanbul Otel’de yapılan Kurumsal Yönetim Konferansımız başarıyla tamamlandı.
 • KOTEDER BASINDA! DEV RÖPORTAJ! Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ Borsa Gündem'den Serap SÜRMELİ'nin sorularını yanıtladığı röportajda Sermaye Piyasaları ve Halka Açık Şirketlere yönelik olarak KOTEDER'in vizyon, misyon ve faaliyetlerini kamu oyu ile paylaştı. Röportajın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://www.borsagundem.com/borsa-kulis/koteder-tesvik-duzenlemesi-hayata-gecmeli-635306_p461124.htm
 • BASINDA ARAMA KONFERANSI! TSPB Başkanı Koç, ev sahipliği yaptığı Sapanca’daki zirvede Borsagundem.com’un sorularını yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı
 • KOTEDER ARAMA KONFERANSINDAYDI! TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından 20 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen “Sermaye Piyasasının Yeni Yol Haritası İçin Arama Konferansı”na KOTEDER’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Nalan ERKARAKAŞ katıldı.
 • ÖZEL DURUMLAR EĞİTİMİ YAPILDI Yeni Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi Uygulamalı Eğitimi 9 Eylülde SPL Eğitim Salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.
 • KOTEDER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER ve SPL İŞBİRLİĞİ İLE KOTE ŞİRKETLER EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR! KOTEDER 9 Eylül 2014 tarihinde SPL Eğitim Salonlarında "Uygulamadan Örneklerle Yeni Tebliğ ve Rehber’e Göre Özel Durumlar" konulu bir eğitim programı daha düzenliyor. Daha önceki eğitimlerde olduğu gibi eğitim ücreti 500.-TL+KDV(%18)olup; KOTEDER üyelerine ve Kurumsal Üyelik için başvuran şirket personeline %50 indirimlidir.
 • YENİ İPOTEK FİNANSMANI TEBLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİ YAYIMLADI İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Çağdaş konut finansmanı (mortgage) sisteminin kurulmasına yönelik olarak ipotek finansmanı kuruluşları (İFK) 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ile yeni bir hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
 • TSPB'de yeni başkan İlhami Koç Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığına, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İlhami Koç getirildi
 • PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ DEĞİŞTİ Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1 sayılı Tebliğ)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) 22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER SPK "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"i yayımladı.
 • SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİNİ YAYINLADI Sermaye Piyasası Kurulu 27/06/2014 tarihli 2014/19 sayılı Haftalık Bülteni ile Özel Durumlar Rehberini yayımlamıştır.
 • Sorun üçgeni mi, kısır döngü mü? Abdurrahman Yıldırım' ın kaleminden >>
 • IMKB Tarihin en büyük halka arzı >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yeni düzenlemeler >
 • Muhasebe Standartlarında Finansal tablo düzenleyecek firmalar >
 • Şirket Müdürlerinin Yeni Kabusu Ticarete terk suçu >
 • Bakanlar Kurulu Kararı Bağımsız Denetim Şirketlerinin Belirlenmesi >
 • SPK başkanı Vahdettin Ertaş Piyasalarda güveni artıracağız >
 • Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Esaslar Tebliği >
 • Sermaye Piyasası Kurulu Banka yönetimine koltuk ekleniyor >
 • Vahdettin Ertaş Uyardı Şirketlere temettü uyarısı >
 • KOTEDER de Yönetim Değişti Önemli isimler görevde.
 • Koteder Yönetim Kurulu Borsa Başkanını ziyaret etti
 • KOTEDER BAŞKANI Nalan ERKARAKAŞ SPK BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
 • ACI KAYBIMIZ Bedii Ensari vefat etti.
 • KOTASYON YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ Derneğimiz danışmanından verilen bilgi >
 • Etik Zirvesi 2014 Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü
 • KOTEDER OLAĞAN GENEL KURULU 22 Mayıs 2014 günü saat 16:00’da
 • Kote Şirketler Eğitimleri - 2 İSTANBUL 27 Mayıs 2014
Görsel Eğitim
Önemli Konulardaki görsel eğitim dökümanlarımızı artık bu bölümüzden izleyebilirsiniz.